Valkyrie Anatomia -The Origin

Valkyrie Anatomia -The Origin- เวอร์ชั่น Eng ประกาศเปิดลงทะเบียน

Valkyrie Anatomia -The Origin- ประกาศเปิดลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านทางเพจเฟสบุ๊คและถือเป็นหนึ่งในเกมเก่าของฝั่ง ..