BLACK STELLA

BLACK STELLA จากค่าย Fuji Games พร้อมเปิดให้บริการกลางเดือนมิถุนายน 2019

 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2019 ทางค่าย Fuji Games ได้ออกมาเผยกำหนดการเปิดให้บริการเบื้องต้น ของ Project Game ..

BLACK STELLA เผยภาพตัวละคร พร้อมเปิดลงทะเบียนล่างหน้า

วันที่ 4 เมษายน 2019. BLACK STELLA [ブラックステラ ] ได้ออกประกาศกิจกรรมลงทะเบียนล่วงหน้า ซึ่งจะนับยอดรวมจากผู้กด ..