Sea Games ครั้งที่ 30 ได้เปิดรับสมัครคัดเลือกตัวนักกีฬาอีสปอร์ตทีมชาติไทยแล้ว

ใกล้เข้ามาแล้ว สำหรับมหกรรมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 30 ซึ่งปีนี้จัดขึ้นที่ประเทศฟิลิปปินส์ ในช่วงวันที่ 30 พฤศจิกายนลากยาวไปถึงวันที่ 11 ธันวาคม ศกนี้ โดยจะมีนักกีฬาทั้งหมด 11 ประเทศในเขตภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ [SEA] ที่จะเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ จากทั้งหมด 540 รายการใน 59 กีฬา ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือ กีฬาอีสปอร์ต ที่ตอนนี้ถูกบรรจุให้มีการแข่งขันอย่างเป็นทางการครั้งแรกในมหกรรมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับการแข่งขัน “กีฬาอีสปอร์ต” ทีจะมีขึ้นในครั้งนี้จะจัดแข่งทั้งหมด 5 ประเภท 5 เกมด้วยกัน ประกอบไปด้วย
– DOTA 2 [PC Online] ถูกจัดแข่งในรูปแบบทีม
– StarCraft 2 [PC Online] ถูกจัดแข่งในรูปแบบเดี่ยว
– Arena of Valor [AoV] หรือที่รู้จักในชื่อ “RoV” [Mobile Online] ถูกจัดแข่งในรูปแบบทีม
– Mobole Legends [Mobile Online] ถูกจัดแข่งในรูปแบบทีม
– TEKKEN 7 [Console] ถูกจัดแข่งในรูปแบบเดี่ยว
โดยการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตในครั้งนี้ทางสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย [TESF] ได้รับมอบหมายหน้าที่จาก “การกีฬาแห่งประเภทไทย [กกท.]” ให้ทำการคัดเลือกนักกีฬาอีสปอร์ตที่มีคุณสมบัติและความสามารถเข้าร่วมการแข่งขันในนามทีมชาติไทย โดยทางมาคมฯ จะทำการเปิดรับสมัครนักกีฬาอีสปอร์ตเข้าร่วมทดสอบฝีมือจาก 5 ประเภทเกมตามรายชื่อที่ได้ระบุไปข้างต้น เพื่อคัดเลือกนักกีฬาอีสปอร์ตทีมชาติไทยไปแข่งขันในซีเกมส์ครั้งที่ 30 โดยมีคุณสมบัติดังนี้
คุณสมบัติของผู้เข้ารับการคัดตัวนักกีฬาทีมชาติ
1. มีสัญชาติไทย
2.ไม่เป็นผู้มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือ โรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการแข่งขัน
3. เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อยและไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี
4. มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ( ผู้ที่มีอายุระหว่าง 15 – 18 ปี ให้ผู้ปกครองโดยชอบธรรม อนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้ )
5. นักกีฬาจะต้องมีเวลาและสามารถเดินทางไปเก็บตัวฝึกซ้อมได้ตามที่สมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยกำหนด
6. นักกีฬาจะต้องเป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติตามกฎและระเบียบ ของสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย และการกีฬาแห่งประเทศไทย ได้อย่างเคร่งครัด

กำหนดการรับสมัครและคัดเลือกนักกีฬาประเภทเกมต่างๆ

1.TEKKEN 7 [Console] ถูกจัดแข่งในรูปแบบเดี่ยว
– เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 19 พฤษภาคม 2562
– คัดเลือกตัวนักกีฬาที่สมาคมฯ ในวันที่ 23 – 27 พฤษภาคม 2562
– ผู้ผ่านเข้ารอบ 4 คนสุดท้ายไปแข่งขันคัดเลือกในงาน Thailand Game Expo 2019 วันที่ 30 พฤษภาคม 2562
– หลังจากนั้นนักกีฬาที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องเข้าตรวจสอบสุขภาพและสมรรถภาพกับทางการกีฬาแห่งประเทศไทยตามที่ได้ระบุไว้เพื่อเข้าสู่แคมป์เก็บตัวนักกีฬาทีมชาติต่อไป
2. Arena of Valor [AoV] หรือที่รู้จักในชื่อ “RoV” [Mobile Online] ถูกจัดแข่งในรูปแบบทีม
– เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 19 พฤษภาคม 2562
– คัดเลือกตัวนักกีฬารอบออนไลน์ วันที่ 22 – 31 พฤษภาคม 2562
– คัดเลือกตัวนักกีฬารอบ 16 ทีมสุดท้าย ที่สตูดิโอ การีนา ออนไลน์ (ประเทศไทย) วันที่ 8-9 มิถุนายน 2562
– คัดเลือกตัวนักกีฬารอบ 8 ทีมสุดท้าย ที่สตูดิโอ การีนา ออนไลน์ (ประเทศไทย) วันที่ 15-16 มิถุนายน 2562
– หลังจากที่เหลือ 4 ทีม นักกีฬาที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องเข้าตรวจสอบสุขภาพและสมรรถภาพกับทางการกีฬาแห่งประเทศไทยตามที่ได้ระบุไว้เพื่อเข้าสู่แคมป์เก็บตัวนักกีฬาทีมชาติต่อไป
3. DOTA 2 [PC Online] ถูกจัดแข่งในรูปแบบทีม
– เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 พฤษภาคม 2562
– คัดเลือกตัวนักกีฬารอบออนไลน์ วันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2562
– คณะกรรมการจะทำการคัดเลือกตัวนักกีฬาจากดุลยพินิจและผลงานที่ผ่านมาจำนวน 8 ทีมเพื่อเป็นทีมวาง เพื่อนำมาคัดเลือกรวมกับนักกีฬาที่ผ่านการคัดเลือกในรอบออนไลน์อีก 24 ทีม
– คัดเลือกตัวนักกีฬารอบ 32 ทีมที่สมาคมฯ ในวันที่ 1 กรกฎาคม ถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2562
– คัดเลือกนักกีฬาจนเหลือ 6 คนสุดท้าย เพื่อเข้าตรวจสอบสุขภาพและสมรรถภาพกับทางการกีฬาแห่งประเทศไทยตามที่ได้ระบุไว้เพื่อเข้าสู่แคมป์เก็บตัวนักกีฬาทีมชาติต่อไป
4. Mobole Legends [Mobile Online] ถูกจัดแข่งในรูปแบบทีม
– เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 พฤษภาคม 2562
– คณะกรรมการจะทำการคัดเลือกตัวนักกีฬาจากดุลยพินิจและผลงานที่ผ่านมาจำนวน 4 ทีม เพื่อไปคัดเลือกในงาน Thailand Game Expo 2019 วันที่ 30 พฤษภาคม 2562
– คัดเลือกตัวนักกีฬาทั่วไปรอบออนไลน์ วันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2562
– คัดเลือกตัวนักกีฬาจนเหลือ 16 ทีมสุดท้าย ไปคัดเลือกตัวที่สมาคมฯ ในวันที่ 1 กรกฎาคม ถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2562
– คัดเลือกนักกีฬาจนเหลือ 6 คนสุดท้าย เพื่อเข้าตรวจสอบสุขภาพและสมรรถภาพกับทางการกีฬาแห่งประเทศไทยตามที่ได้ระบุไว้เพื่อเข้าสู่แคมป์เก็บตัวนักกีฬาทีมชาติต่อไป
5. StarCraft 2 [PC Online] ถูกจัดแข่งในรูปแบบเดี่ยว
– เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 พฤษภาคม 2562
– คณะกรรมการจะทำการคัดเลือกตัวนักกีฬาจากดุลยพินิจและผลงานที่ผ่านมาจำนวน 4 คนเพื่อวางเป็นตัวหลัก
– คัดเลือกตัวนักกีฬาทั่วไปรอบออนไลน์ วันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2562
– คัดเลือกตัวนักกีฬารอบออนไลน์จนเหลือ 8 คนสุดท้าย เพื่อไปรวมกับนักกีฬาอีก 4 คนที่เป็นตัวหลักที่ทางกรรมการได้คัดเลือกไว้
– คัดเลือกตัวนักกีฬา 12 คนสุดท้าย ที่สมาคมฯ ในวันที่ 1 กรกฎาคม ถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2562
– คัดเลือกนักกีฬาจนเหลือ 2 คนสุดท้าย เพื่อเข้าตรวจสอบสุขภาพและสมรรถภาพกับทางการกีฬาแห่งประเทศไทยตามที่ได้ระบุไว้เพื่อเข้าสู่แคมป์เก็บตัวนักกีฬาทีมชาติต่อไป
ทั้งนี้การคัดเลือกตัวนักกีฬาอีสปอร์ตทีมชาติไทยเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันซีเกมส์ครั้งที่ 30 นอกจากตัดสินจากผลงานการแข่งขันแล้ว ทางสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยยังได้เชิญกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากทั้ง 5 ประเภทเกมเข้ามาร่วมในการคัดเลือกและให้คะแนนกับนักกีฬาที่เข้าทดสอบในครั้งนี้อีกด้วย โดยนักกีฬาอีสปอร์ตที่มีความสนใจและมีคุณสมบัติตรงตามทีระบุไว้สามารถสมัครเข้าร่วมทดสอบได้ที่ คลิ๊กที่นี่ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป