[ไกด์เกม] Ragnarok Mobile – เปลี่ยน อาชีพ [Class 3-2]

Class 3-2 Royal Guard
ต้องการ High Class Job Lv70
คุย NPC ห้องเปลี่ยนอาชีพก่อน
NPC เควส อยู่เมือง Prontera(ปราสาท)
สิ่งที่ต้องเจอ 1
เก็บ item Ice Cube 200 ea. จาก มอนสเตอร์
สิ่งที่ต้องเจอ 2
กำจัด มอนสเตอร์ Bloody Knight 2 ตัว
สิ่งที่ต้องเจอ 3
เก็บ item Crystal Mirror 2 ea. จาก มอนสเตอร์
สิ่งที่ต้องเจอ 4
กำจัด มอนสเตอร์ Marduk ทั้งหมด
สิ่งที่ต้องเจอ 5
เก็บ item Witch Star Dust 200 ea. จาก มอนสเตอร์
สิ่งที่ต้องเจอ 6
คุยกับ NPC เพื่อย้ายไปยืนยันเปลี่ยนอาชีพ

Class 3-2 Genetic
ต้องการ High Class Job Lv70
คุย NPC ห้องเปลี่ยนอาชีพก่อน
NPC เควส อยู่เมือง Prontera(ปราสาท)
สิ่งที่ต้องเจอ 1
เก็บ item Crystal Bone 200 ea. จาก มอนสเตอร์
สิ่งที่ต้องเจอ 2
ตอบคำถาม เลือก 3 1 2
สิ่งที่ต้องเจอ 3
เก็บ item Box Wrapper 200 ea. จาก มอนสเตอร์
สิ่งที่ต้องเจอ 4
เลือก ต้นไม้สัฟ้า(Blue Plant)
สิ่งที่ต้องเจอ 5
ตอบคำถาม เลือก 1 2 3 2
สิ่งที่ต้องเจอ 6
เก็บ item Biotite 2 ea. จาก มอนสเตอร์
สิ่งที่ต้องเจอ 7
เข้าสู่บททดสอบ กำจัดมอนสเตอร์ ทั้งหมด
สิ่งที่ต้องเจอ 8
คุยกับ NPC เพื่อย้ายไปยืนยันเปลี่ยนอาชีพ

Class 3-2 Shadow-Chaser
ต้องการ High Class Job Lv70
คุย NPC ห้องเปลี่ยนอาชีพก่อน
NPC เควส อยู่เมือง Morroc
สิ่งที่ต้องเจอ 1
เก็บ item Necklace Of Oblivion 200 ea. จาก มอนสเตอร์
สิ่งที่ต้องเจอ 2
เข้าสู่บททดสอบ กำจัดมอนสเตอร์ ทั้งหมด
สิ่งที่ต้องเจอ 3
เก็บ item Biotite 2 ea. จาก มอนสเตอร์
สิ่งที่ต้องเจอ 4
ทดสอบการเดิน ให้เราเดินเป็นรูปหัวใจ(เริ่มจากจุดแรก ให้ยืนตรงกลางบน)
สิ่งที่ต้องเจอ 5
เข้าสู่ห้องมอนสเตอร์ กำจัดมอนสเตอร์(ดูตามชื่อ)
สิ่งที่ต้องเจอ 6
เก็บ item Witch Star Dust 200 ea. จาก มอนสเตอร์
สิ่งที่ต้องเจอ 7
คุยกับ NPC เพื่อย้ายไปยืนยันเปลี่ยนอาชีพ

Class 3-2 Shura
ต้องการ High Class Job Lv70
คุย NPC ห้องเปลี่ยนอาชีพก่อน
NPC เควส อยู่เมือง Prontera
สิ่งที่ต้องเจอ 1
เก็บ item Frozen Heart 200 ea. จาก มอนสเตอร์
สิ่งที่ต้องเจอ 2
ตอบคำถาม เลือก 1 1
สิ่งที่ต้องเจอ 3
ตอบคำถาม O X X
สิ่งที่ต้องเจอ 4
เก็บ item Quest 30 ea. จาก มอนสเตอร์
สิ่งที่ต้องเจอ 5
เก็บ item Crystal Bone 200 ea. จาก มอนสเตอร์
สิ่งที่ต้องเจอ 6
เก็บ item Rose Quartz 2 ea. จาก มอนสเตอร์
สิ่งที่ต้องเจอ 7
1. กำจัด Evil Shura 3 ตัว
2. ห้ามกำจัดมอนสเตอร์ทั้ง 3 ชื่อ(ดูตามชื่อ)
สิ่งที่ต้องเจอ 8
คุยกับ NPC เพื่อย้ายไปยืนยันเปลี่ยนอาชีพ

Class 3-2 Sorcerer
ต้องการ High Class Job Lv70
คุย NPC ห้องเปลี่ยนอาชีพก่อน
NPC เควส อยู่เมือง Geffen(หอคอย)
สิ่งที่ต้องเจอ 1
ตอบคำถาม เลือก 1 1 3
สิ่งที่ต้องเจอ 2
ตอบคำถาม เลือก 1 2
สิ่งที่ต้องเจอ 3
เก็บ item Flame Heart 10 ea. จาก มอนสเตอร์
เก็บ item Rough Wind 10 ea. จาก มอนสเตอร์
สิ่งที่ต้องเจอ 4
ตอบคำถาม เลือก 1 (มี 4 ข้อ)
สิ่งที่ต้องเจอ 5
ตอบคำถาม เลือก 3 (มี 4 ข้อ)
สิ่งที่ต้องเจอ 6
ตอบคำถาม เลือก 4 (มี 4 ข้อ)
สิ่งที่ต้องเจอ 7
ตอบคำถาม เลือก 2 (มี 4 ข้อ)
สิ่งที่ต้องเจอ 8
เข้าสู้ห้องมอนสเตอร์ กำจัด มอนสเตอร์ทั้งหมด (ห้ามกำจัดมอนสเตอร์ที่มีชื่อขึ้นบอก)
สิ่งที่ต้องเจอ 9
ตอบคำถาม X X X O
สิ่งที่ต้องเจอ 10
คุยกับ NPC เพื่อย้ายไปยืนยันเปลี่ยนอาชีพ

Class 3-2 Minstrel
ต้องการ High Class Job Lv70
คุย NPC ห้องเปลี่ยนอาชีพก่อน
NPC เควส อยู่เมือง Aldebaran
สิ่งที่ต้องเจอ 1
เก็บ item Temporal Crystal 500 ea. จาก มอนสเตอร์
สิ่งที่ต้องเจอ 2
ตอบคำถาม เลือก 1 2 4
สิ่งที่ต้องเจอ 3
เก็บ item Rose Quartz 2 ea. จาก มอนสเตอร์
สิ่งที่ต้องเจอ 4
เข้าสู่บททดสอบ กำจัดมอนสเตอร์ ทั้งหมด
สิ่งที่ต้องเจอ 5
กำจัด มอนสเตอร์ Punk 100 ตัว
สิ่งที่ต้องเจอ 6
คุยกับ NPC เพื่อย้ายไปยืนยันเปลี่ยนอาชีพ

Class 3-2 Wanderer
ต้องการ High Class Job Lv70
คุย NPC ห้องเปลี่ยนอาชีพก่อน
NPC เควส อยู่เมือง Lutie(หิมะ)
สิ่งที่ต้องเจอ 1
เก็บ item Witch Star Dust 500 ea. จาก มอนสเตอร์
สิ่งที่ต้องเจอ 2
เก็บ item Wrapping Lace 2 ea. จาก มอนสเตอร์
สิ่งที่ต้องเจอ 3
ตอบคำถาม เลือก 1 1
สิ่งที่ต้องเจอ 4
คุยกับ NPC เพื่อย้ายไปยืนยันเปลี่ยนอาชีพ